Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

OREV Vandingssystemer ApS
CVR-nr.35890890
Adresse Vestre Kongevej 7  8260 Viby J.  Leveringsadresse: Cecilievej 12  5270 Odense N. Danmark
orevdk@gmail.com
86107137

 

Februar 2022

Generelle forretningsbetingelse for

OREV ApS, CVR-nr. 35890890

Februar 2022

1.               Forretningsbetingelsernes omfang

Disse forretningsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med OREV ApS (herefter ”OREV”), medmindre der er indgået særlig aftale, hvoraf det fremgår, at disse vilkår er fraveget. OREV indgår alene aftale om levering af produkter til erhvervsdrivende, og kunden betragtes som sådan, uanset hvordan denne er organiseret. Ved bestilling eller køb af varer hos OREV accepterer kunden, at disse forretningsbetingelser udgør en del af aftalegrundlaget. Kunden har ved indgåelse af aftale med OREV modtaget et eksemplar af disse forretningsbetingelser.

2.              Tilbud

Ved tilbud afgivet af OREV er alle de i tilbuddet anførte priser og andre vilkår kun gyldige indtil tilbudsfristens udløb. Hvis kunden ønsker ændringer af nogen art i et tilbud afgivet af OREV, er dette tilbud ikke længere bindende for OREV. Efter udløbet af en tilbudsfrist bortfalder tilbuddet uden videre. OREV afgiver tilbud i henhold til egne forretningsbetingelser og således ikke i henhold til AB92 m.fl. Undtagelser herfra skal specifikt aftales i hvert enkelt tilfælde.

Den af OREV tilbudte pris er eksklusiv tegninger, KS-rapport og yderligere garantier, som ikke er en del af OREVs almindelige forretningsbetingelser.

3.              Priser

Alle priser aftales konkret mellem kunden og OREV. Alle priser er eksklusiv moms, afgifter og installationsudgifter, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt.

OREV kan opkræve særskilt betaling og gebyrer for supplerende installationer, tjenester, funktioner, faciliteter, engangsydelser m.v., som ikke specifikt er indeholdt i tilbuddet.

4.              Betaling

Alle betalinger fra kunden skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Betaling sker i danske kroner, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

OREV er berettiget til at opkræve renter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker. Renten udgør 2 % af kundens skyldige hovedstol pr. påbegyndt måned. Kunden skal forsyne OREV med faktureringsoplysninger herunder e-mail, og skal informere om efterfølgende ændringer af faktureringsoplysningerne. Kunden skal skadesløsholde OREV for tab, som skyldes fejlagtige faktureringsoplysninger.

Andre betalingsvilkår end de ovenfor anførte skal aftales skriftligt.

5.              Levering

Leveringsstedet er ex Works (Incoterms 2010). OREVs forretningssted er Cecilievej 12 5270 Odense N.

Leveringstid aftales individuelt for hver enkelt aftale. Såfremt den aftalte leveringstid overskrides med mere end 30 dage, er kunden berettiget til at annullere købet. Bortset herfra kan kunden ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor OREV i tilfælde af for sen levering.

6.              Reklamation

Kunden skal straks efter levering undersøge det leverede grundigt for fejl og mangler. Kunden skal reklamere skriftligt overfor OREV straks efter en mangel ved de leverede produkter er konstateret eller burde være konstateret. OREVs ansvar for fejl og mangler bortfalder 12 måneder efter levering. I tilfælde af kundens reklamation over for OREV, er OREV berettiget til efter eget valg at udbedre de konstaterede fejl og mangler ved enten reparation, ombytning eller refusion af købesummen. Bortset herfra kan kunden ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod OREV som følge af fejl og mangler. OREV giver ingen garantier eller indeståelser vedrørende de leverede produkter.

7.              Ansvarsgrundlag og erstatning

Kunden bærer det fulde ansvar for kontrol af dimensioneringen af de leverede produkter i forhold til Kundens påtænkte anvendelse heraf, og OREV er ikke ansvarlig såfremt leverancens dimensionering efter leveringen medfører en mindre vanding end forudsat af Kunden.

 

OREV er efter drøftelse og enighed med Kunden ansvarlig for kundens tab efter dansk rets almindelige regler, såfremt betingelserne herfor er opfyldte og med de begrænsninger, der fremgår af nærværende.

OREV har tegnet sædvanlig ansvarsforsikring, og Kundens krav mod OREV kan aldrig overstige maksimum dækning på ansvarsforsikringen, som udgør DKK [10] mio.

OREV er aldrig ansvarlig for indirekte tab, herunder avancetab, produktionstab, tab som følge af, at ydelser og leverancer fra OREV ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes i det omfang, OREVs ansvarsforsikring dækker skaden. Det samme gælder for OREVs eventuelle rådgiving leveret til kunden

Kundens krav mod OREV kan aldrig overstige købesummen for den enkelte leverance.

Kunden er altid forpligtet til nøje at følge OREVs anvisninger og anbefalinger med hensyn til anvendelsen af det leverede. Fejl og mangler, der skyldes uegnet/ukorrekt opbevaring eller anvendelse fra kunden eller tredjemands side, kan ikke gøres gældende mod OREV. Returfragt afholdes altid af kunden.

8.              Ansvar for tingskade forvoldt af leverancen efter overtagelsen (produktansvar)

OREV er ansvarlig for skade forvoldt af leverancen efter overtagelsen efter dansk rets almindelige regler.

OREVs ansvar er dog maksimeret til dækningsmaksimum på produktansvarsforsikring tegnet af OREV, som udgør DKK 10 mio.

Kunden skal holde OREV skadesløs såfremt OREV ifalder et ansvar over for tredjemand, der overstiger OREVs ansvar overfor Kunden i henhold til nærværende forretningsbetingelser. I intet tilfælde er OREV ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

9.              Force majeure

Kunden kan ikke gøre krav gældende mod OREV, såfremt den manglende levering og funktionalitet skyldes forhold uden for OREVs kontrol, herunder blandt andet lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, krig, enhver forsinkelse som følge af pandemi (herunder COVID 19), strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt OREVs medarbejdere.

10.         Ejendomsforbehold

OREV forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til OREV eller til den, OREV har tiltransporteret sin ret.

Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

11.          Ændring af forretningsbetingelser

OREV kan foretage ændringer af disse forretningsbetingelser uden forudgående varsel.

12.         Tvister

Tvister afgøres efter dansk ret og retssag anlægges ved OREVs hjemting som rette værneting.