Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

OREV Vandingssystemer ApS
CVR-nr.35890890
Adresse Vestre Kongevej 7  8260 Viby J.  Leveringsadresse: Cecilievej 12  5270 Odense N. Danmark
orevdk@gmail.com
86107137

 

Januar 2023
Generelle forretningsbetingelse
for
OREV ApS, CVR-nr. 35890890

 
1.    Forretningsbetingelsernes omfang
Disse forretningsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med OREV ApS (herefter ”OREV”), medmindre der er indgået særlig aftale, hvoraf det fremgår, at disse vilkår er fraveget. OREV indgår alene aftale om levering af produkter til erhvervsdrivende, og kun-den betragtes som sådan, uanset hvordan denne er organiseret. Ved bestilling eller køb af varer hos OREV accepterer kunden, at disse forretningsbetingelser udgør en del af aftalegrundlaget. For-retningsbetingelserne kan findes på OREVs hjemmeside.


2.    Tilbud
Ved tilbud afgivet af OREV er alle de i tilbuddet anførte priser og andre vilkår kun gyldige indtil tilbudsfristens udløb. Hvis kunden ønsker ændringer af nogen art i et tilbud afgivet af OREV, er dette tilbud ikke længere bindende for OREV. Efter udløbet af en til-budsfrist bortfalder tilbuddet uden videre. OREV afgiver tilbud i henhold til egne forretningsbetingelser og således ikke i henhold til AB92, AB18 m.fl. Undtagelser herfra skal specifikt aftales i hvert enkelt tilfælde.
Den af OREV tilbudte pris er eksklusiv tegninger, KS-rapport og yderligere garantier, som ikke er en del af OREVs generelle forret-ningsbetingelser.
3.    Priser
Alle priser aftales konkret mellem kunden og OREV. Alle priser er eksklusiv moms, afgifter, fragt og installationsudgifter, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt.
OREV kan opkræve særskilt betaling og gebyrer for supplerende installationer, tjenester, funktioner, faciliteter, engangsydelser m.v., som ikke specifikt er indeholdt i tilbuddet.
Faste rabatter og prisaftaler gælder kun indeværende kalenderår, medmindre andet aftales.
4.    Betaling
Alle betalinger fra kunden skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Betaling sker i danske kroner, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.
OREV er berettiget til at opkræve renter fra betalings-fristens udløb, og indtil betaling sker. Renten udgør 2 % af kundens skyldige hovedstol pr. påbegyndt måned. Kunden skal forsyne OREV med faktureringsoplys-ninger herunder e-mail, og skal informere om efterfølgende ændringer af faktureringsoplysningerne. Kunden skal hold OREV skadesløs for tab, som skyldes fejlagtige faktureringsoplysninger.
Andre betalingsvilkår end de ovenfor anførte skal aftales skriftligt.
5.    Levering
Leveringsstedet er ex Works (Incoterms 2010). OREVs forret-ningssted er Cecilievej 12 5270 Odense N.
Leveringstid aftales individuelt for hver enkelt aftale. Såfremt den aftalte leveringstid overskrides med mere end 30 dage, er kunden berettiget til at annullere købet. Bortset herfra kan kunden ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor OREV i tilfælde af for sen levering.
6.    Reklamation
Kunden skal straks efter levering undersøge det leverede grundigt for fejl og mangler. Kunden skal reklamere skriftligt overfor OREV straks efter en mangel ved de leverede produkter er kon-stateret eller burde være konstateret. OREVs ansvar for fejl og mangler bortfalder 12 måneder efter levering. I tilfælde af kundens reklamation over for OREV, er OREV berettiget til efter eget valg at udbedre de konstaterede fejl og mangler enten ved reparation, ombytning eller refusion af købesummen. Bortset herfra kan kunden ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod OREV som følge af fejl og mangler. OREV giver ingen garantier eller indeståelser vedrørende de leverede produkter. Udgifter til returne-ring afholdes af kunden.
 
7.    Ansvarsgrundlag og erstatning
Kunden bærer det fulde ansvar for kontrol af det påtænkte are-al/omfang og dimensionering i forhold til Kundens påtænkte anvendelse heraf, og OREV er ikke ansvarlig såfremt leverancens dimensionering efter leveringen medfører en anden vanding end forudsat af Kunden.
OREV er efter drøftelse og enighed med Kunden ansvarlig for kundens tab efter dansk rets almindelige regler, såfremt betingel-serne herfor er opfyldte og med de begrænsninger, der fremgår af nærværende.
OREV har tegnet sædvanlig ansvarsforsikring, og Kundens krav mod OREV kan aldrig overstige maksimum dækning på an-svarsforsikringen, som udgør DKK [10] mio.
OREV er aldrig ansvarlig for indirekte tab, herunder avancetab, produktionstab, tab som følge af, at ydelser og leverancer fra OREV ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes i det om-fang, OREVs ansvarsforsikring dækker skaden. Det samme gælder for OREVs eventuelle rådgivning leveret til kunden. Kun-dens krav mod OREV kan aldrig overstige købesummen for den enkelte leverance.
Kunden er altid forpligtet til nøje at følge OREVs anvisninger og anbefalinger med hensyn til anvendelsen af det leverede. Fejl og mangler, der skyldes uegnet/ukorrekt opbevaring eller anvendelse fra kunden eller tredjemands side, kan ikke gøres gældende mod OREV. Returfragt afholdes altid af kunden.
8.    Ansvar for tingskade forvoldt af leverancen efter overtagelsen (produktansvar)
OREV er ansvarlig for skade forvoldt af leverancen efter overta-gelsen efter dansk rets almindelige regler.
OREVs ansvar er dog maksimeret til dækningsmaksimum på produktansvarsforsikring tegnet af OREV, som udgør DKK 10 mio.
Kunden skal holde OREV skadesløs såfremt OREV ifalder et ansvar over for tredjemand, der overstiger OREVs ansvar overfor Kunden i henhold til nærværende forretningsbetingelser. I intet tilfælde er OREV ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstat-ningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks under-rette den anden herom.
9.    Force majeure
Kunden kan ikke gøre krav gældende mod OREV, såfremt den manglende levering og funktionalitet skyldes forhold uden for OREVs kontrol, herunder blandt andet lynnedslag, oversvøm-melse, ildebrand, krig, enhver forsinkelse som følge af pandemi (herunder COVID 19) og anden sygdom, strejke og lockout, herunder også strejke, lockout og sygdom blandt OREVs med-arbejdere.
10.    Ejendomsforbehold
OREV forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købe-summen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til OREV eller til den, OREV har tiltransporteret sin ret.
Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.
11.    Ændring af forretningsbetingelser
OREV kan foretage ændringer af disse forretningsbe-tingelser uden forudgående varsel.
12.    Tvister
Tvister afgøres efter dansk ret og retssag anlægges ved retten i Aarhus