Handelsbetingelser

Nedenstående standard handelsbetingelser er udarbejdet af e-mærket og kan frit benyttes af danske kunder hos SmartWeb. SmartWeb anbefaler at tilkøbe et e-mærket abonnement, så e-mærket kan tilpasse betingelserne til din forretning, samt løbende sende opdateringer om lovændringer, så betingelserne også i fremtiden dækker lovkravene. Læs mere om e-mærket.

Dette er en standardskabelon så husk at tilpasse den til din virksomhed. Sæt selv data ind i de sætninger der er markeret med
grønt. Hvis du ikke har varer der hører under fortrydelsesretten kan du blot udelade den del af teksten.

Husk at der i ordrebekræftelsen skal være vedhæftet handelsbetingelser og fortrydelsesformular så kunden får den. Eventuelt kan den sendes med varen.

 
 

Generelle oplysninger

(Udfyld med virksomhedens oplysninger, med mindre oplysningerne kan ses på forsiden af webshoppen)
OREV Vandingssystemer ApS
CVR-nr.35890890
Adresse Vestre Kongevej 7  8260 Viby J.  Leveringsadresse: Cecilievej 12  5270 Odense N. Danmark
orevdk@gmail.com
86107137

 

August 2017

Generelle forretningsbetingelse for

OREV ApS, CVR-nr. 35890890

  1. Forretningsbetingelsernes omfang

Disse forretningsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med OREV ApS (herefter ”OREV”), medmindre der er indgået særlig aftale, hvoraf det fremgår, at disse vilkår er fraveget. OREV indgår alene aftale om levering af produkter til erhvervs-drivende, og kunden betragtes som sådan, uanset hvordan denne er organiseret. Kunden har ved indgåelse af aftale med OREV modtaget et eksemplar af disse forretningsbetingelser.

  1. Tilbud

Ved tilbud afgivet af OREV er alle de i tilbuddet anførte priser og andre vilkår kun gyldige indtil tilbudsfristens udløb. Hvis kunden ønsker ændringer af nogen art i et tilbud afgivet af OREV, er dette tilbud ikke længere bindende for OREV. Efter udløbet af en tilbudsfrist bortfalder tilbuddet uden videre. OREV afgiver tilbud i henhold til egne forretningsbetingelser og således ikke i henhold til AB92 m.fl. Undtagelser herfra skal specifikt aftales i hvert enkelt tilfælde.

- Den af OREV tilbudte pris er eksklusiv tegninger, KS-rapport og yderligere garantier, som ikke er en del af OREVs alminde-lige forretningsbetingelser.

  1. Priser

Alle priser aftales konkret mellem kunden og OREV. Alle priser er eksklusiv moms, afgifter og installationsudgifter, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt.

OREV kan opkræve særskilt betaling og gebyrer for suppleren-de installationer, tjenester, funktioner, faciliteter, engangsydel-ser m.v., som ikke specifikt er indeholdt i tilbuddet.

  1. Betaling

Alle betalinger fra kunden skal ske senest 14 dage fra faktu-radato. Betaling sker i danske kroner, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

OREV er berettiget til at opkræve renter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker. Renten udgør 2 % af kundens skyldige hovedstol pr. påbegyndt måned.

Andre betalingsvilkår end de ovenfor anførte skal aftales skriftligt.

  1. Levering

Leveringsstedet er ex Works (Incoterms 2010). OREVs forret-ningssted er Cecilievej 12 5270 Odense N.

Leveringstid aftales individuelt for hver enkelt aftale. Såfremt den aftalte leveringstid overskrides med mere end 30 dage, er kunden berettiget til at annullere købet. Bortset herfra kan kunden ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor OREV i tilfælde af for sen levering.

  1. Reklamation

Kunden skal straks efter levering undersøge det leverede grun-digt for fejl og mangler. Kunden skal reklamere skriftligt overfor OREV straks efter en mangel ved de leverede produkter er kon-stateret eller burde være konstateret. OREVs ansvar for fejl og mangler bortfalder 12 måneder efter levering. I tilfælde af kun-dens reklamation over for OREV, er OREV berettiget til efter eget valg at udbedre de konstaterede fejl og mangler ved enten reparation, ombytning eller refusion af købesummen. Bortset herfra kan kunden ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod OREV som følge af fejl og mangler. OREV giver ingen garantier eller indeståelser vedrørende de leverede produkter.

7. Ansvarsgrundlag og erstatning

Kunden bærer det fulde ansvar for kontrol af dimensionerin-gen af de leverede produkter i forhold til Kundens påtænkte anvendelse heraf, og OREV er ikke ansvarlig såfremt leve-rancens dimensionering efter leveringen medfører en mindre vanding end forudsat af Kunden.

OREV er aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab, herun-der avancetab, produktionstab, tab som følge af, at ydelser og leverancer fra OREV ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af, at en aftale med trediemand falder bort eller misligholdes. OREV er heller ikke ansvarlig for eventuel råd-givning der ydes til kunden og OREVs erstatningsansvar er således begrænset til de leverede produkter og omfatter aldrig eventuel rådgivning leveret til kunden.

Kundens krav mod OREV kan aldrig overstige købesummen for den enkelte leverance.

Kunden er altid forpligtet til nøje at følge OREVs anvisninger og anbefalinger med hensyn til anvendelsen af det leverede. Fejl og mangler, der skyldes uegnet/ukorrekt opbevaring eller anvendelse fra kunden eller tredjemands side, kan ikke gøres gældende mod OREV. Returfragt afholdes altid af kunden.

8. Ansvar for tingskade forvoldt af leverancen efter overta-gelsen (produktansvar)

OREV er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen efter overtagelsen:

  1. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leveran-cen er i kundens besiddelse.
  2. på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produk-ter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løs-øre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager. Kunden skal holde OREV skadesløs såfremt OREV ifalder et ansvar over for tredjemand, der overstiger OREVs ansvar over-for Kunden i henhold til nærværende forretningsbetingelser. I intet tilfælde er OREV ansvarlig for driftstab, tabt fortjene-ste eller andre økonomiske konsekvenstab.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

9. Force majeure

Kunden kan ikke gøre krav gældende mod OREV, såfremt den manglende levering og funktionalitet skyldes forhold uden for OREVs kontrol, herunder blandt andet lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt OREVs medarbejdere.

10. Ejendomsforbehold

OREV forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til OREV eller til den, OREV har tiltransporteret sin ret.

Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

11. Ændring af forretningsbetingelser

OREV kan foretage ændringer af disse forretningsbetingelser

uden forudgående varsel.

12. Tvister

Tvister afgøres efter dansk ret og retssag anlægges ved

OREVs hjemting som rette værneting.